חיפוש
Close this search box.
ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

צפו בוובינר שקיימנו במסגרת מועדון המנמ"רים ובשיתוף Cyber7 בנושא: איומי סייבר בזמן מלחמה

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר ERP.ORG.IL (להלן: "האתר"). השימוש באתר, הן על-ידי המפרסמים והן על-ידי הגולשים, על כל ערוציו ואופניו, כפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם ועל התחייבותך הבלתי מותנית לכבדם ולפעול על פיהם במלואם.

 

מפעילי האתר

את האתר מפעילה חברת ERP.ORG בע"מ. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות ל – ERP.ORG . בדואר אלקטרוני shmuel.merdler@erp.org.il  או בטלפון מס' 054-6711792 . 

 

המידע המפורסם באתר

מפעילת האתר או כל מי שיקבל היתר ממנה, והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם באתר ובשירותים הנלווים לו מידע ומסרים מסחריים, לרבות מידע אודות מוצרים, טובין ושירותים, לרבות מודעות פרסומת, לרבות מאמרים, לרבות הצבת סמל מסחרי, לרבות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ולרבות כל פרסום מידע כלשהו בכל דרך אחרת שתחליט מפעילת האתר (להלן ביחד: "המידע המפורסם באתר" או "המידע באתר" או "המידע").

מפעילת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ו/או את התאמתם לתיאורם ולסיווגם באתר ו/או את מקום הופעתם בו. האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, לרבות לגבי כל המפורט בפסקה זו לעיל, חלה על מזמיני הפרסום בלבד. כמו כן, אין מפעילת האתר בודקת את זכות מזמיני הפרסום לפרסם את המידע באתר והאחריות לפרסומו באתר חלה עליהם בלבד.

פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בו. אף אופן הופעת המידע באתר או סדר הופעתו אינו מהווה המלצה כלשהי, אינו מעיד על טיבו, איכותו או חשיבותו של ההמידע המפורסם באתר או על טיבו, איכותו או חשיבותו של השירות או המוצר אליהם הוא מתייחס. יכול שבאופן הופעת המידע כאמור יילקחו בחשבון גם שיקולים מסחריים של מפעילת האתר.

אין לייחס לתיאור שירותים ומוצרים כפי שהוא מופיע באתר, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת השירותים והמוצרים, לאיכותם או לחשיבותם, ובוודאי שאיננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים מקום שהתייעצות כזאת נדרשת . אין מפעילת האתר מתחייבת כי תיאור המוצרים או השירותים יהיה נכון, שלם ועדכני, ואין היא מתחייבת שלא ייפלו בתיאור המוצרים או השירותים השונים ו/או בסיווגם טעויות כאלה או אחרות, לרבות טעויות הקלדה או כל טעות אחרת.

מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לכל דבר או עניין הנוגע למידע שיפורסם באתר, לרבות לתוצאות השימוש בו יהיו אשר יהיו, ולרבות לעצם פרסומו באתר.

כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע שפורסם באתר יסוכמו ישירות בינך לבין מזמין פרסום המידע הנוגע בדבר. מפעילת האתר איננה צד לכל עסקה שכזו, והיא לא תשא באחריות כלשהי לשירותים וטובין שיוצעו במסגרת המידע המתפרסם באתר או שיירכשו בעקבותיו.

מפעילת האתר תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק ולשנות כל מידע שהתפרסם באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

 

תנאים בדבר תוכן המידע המפורסם באתר

כאמור לעיל, התכנים שמפרסמים משתמשי האתר אינם מבטאים את דעתה של מפעילת האתר או את עמדתה ואין בפרסומם באתר כל ערובה לתקפותם, אמיתותם, אמינותם או דיוקם. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר, והאחריות הבלעדית לגביהם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום.

כל התכנים באתר לא יכללו, בשום פנים ואופן, התבטאויות כלשהן המנוגדות לחוק באופן כלשהו, לרבות לשון הרע מכל מן וסוג, הכפשות, קללות, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. לפיכך, בעת מסירת מידע ותכנים לפרסום באתר הנך מתחייב שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים.

לפיכך, נאסר עליך לפרסם באתר ובאמצעות השירותים העומדים לרשות משתמשיו, בין היתר, את התכנים הבאים:

– כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

– כל מידע העלול להטעות צרכן.

– כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.

– כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.

– כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.

– כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי-מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ונדאלים, יישומים מזיקים וכיוב'.

– כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.

– דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל (Spam) , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail)וכיו"ב.

– כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

– סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

– כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשיאינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר בפרט.

– כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

הינך מצהיר בזאת כי לא תעשה שימוש באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

הינך מצהיר כי בעצם השימוש באתר, לרבות בעצם הפרסום בו, אינך מפר זכויות צד שלישי כלשהן.

ההוראות לעיל אינן פוגעות ו/או גורעות מכלל תנאי השימוש באתר אליהם התחייבת, ובכלל זה מהתחייבותך לשפות את מפעילת האתר כאמור להלן.

 

היתר למפעילת האתר לעשות שימוש בתכנים שנמסרו לפרסום באתר

זכויות הקניין הרוחני בתכנים שתמסור לפרסום באתר יישארו בבעלותך. אסור לך למסור למפעילת האתר תכנים כלשהם, ובכלל זה טקסטים, ציורים, צילומים, שרטוטים, מפות, תוכנות מחשב או קבצי-קול, שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם.

כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם באתר. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מעניק למפעילת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת או תספק, לרבות באינטרנט (ובכלל זה כמובן באתר), בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ובכל מדיה עתידית כלשהי .

באם תמסור למפעילת האתר תכנים כלשהם שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם ואו בעל הזכות לפרסמם תוטל מלוא האחריות בגין כך על כתפיך על כל המשתמע מכך, והינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את מפעילת האתר בגין כל נזק והוצאה שייגרמו לה עקב פרסום תכנים אלה.

 

מידע ותכנים באינטרנט

קישורים המופיעים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים באינטרנט. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר או מטעמה והיא אינה שולטת ו/או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים אלה ולפיכך אינה אחראית למידע זה, לרבות לא לאי הופעתו כלל. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין .

 

הרשמה לשירותים

חלק מהשירותים באתר ו/או המסופקים על-ידי מפעילת האתר כשירותים נלווים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. מפעילת האתר תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה (כאמור להלן).

ייתכן כי בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות .

 

פרטיות והשימוש בפרטים האישיים שנמסרו

מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסרת וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר במקרים הבאים:

(1) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו לך.

(2) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע  כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מפעילת האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

(3) אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד  שלישי .

(4) על מנת לשלוח אליך בדואר אלקטרוני Newsletters ובהם מידע מקצועי ושיווקי רלוונטי.

(5) על מנת לשווק לך וליידע אותך לגבי מוצרים ושירותים שונים העשויים, על-פי הבנת מפעילת האתר, לעניין אותך. במקרה זה מפעילת האתר תהא רשאית להביא לידיעתך את המידע האמור באמצעות:

– כתובת מגורים או כתובת אחרת.

– כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך.

– לצג הטלפון הסלולרי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון ( SMS ).

– לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשותך.

אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר ו/או ממפעילת האתר בהתאם למפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת למפעילת האתר והיא תפעל להפסקת שליחת המידע אליך.

מפעילת האתר תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידך בטופס ההצטרפות לאתר. מפעילת האתר שומרת לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

SPAM (דואר זבל) – מפעילת האתר מתנגדת ל – SPAM ולא תעביר לצד ג' כלשהו את כתובות הדואר האלקטרוני של משתמשי האתר. מפעילת האתר לא תשלח דואר אלקטרוני למשתמשי האתר אשר בקשו שלא לקבל ממנה דואר אלקטרוני. באם נשלח אליך דואר אלקטרוני על-ידי מפעילת האתר ללא הרשאתך הנך רשאי להודיע על כך למפעילת האתר והיא תשתמש בכל האמצעים שברשותה בכדי להבטיח כי לא יוסיף להישלח אליך דואר אלקטרוני.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר ותוכן אחר הכלולים בו – הינן של מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

שמה של מפעילת האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינה של מפעילת האתר בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד, וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש.

באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מפעילת האתר לבין צדדים שלישיים כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם .

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעילת האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת ( Frame ) גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר "קישור עמוק", אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי האתר בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת באתר של העמוד תופיע במקום המיועד לכך ברגיל בתוכנה המשמשת לעיון באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים באתר – כדוגמת קישור רק לתמונות או קבצים אחרים המצויים באתר.

אין להציג איזה חלק מחלקי האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

אין להציג את האתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מתכנים כלשהם המצויים בו, לרבות תכנים פרסומיים וכל מידע שפורסם באתר.

 

אחריות מפעילת האתר

כאמור לעיל בפרק "המידע המפורסם באתר", מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי האתר. תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של מפעילת האתר והיא אך ורק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור.

השימוש באתר וההסתמכות על מידע כלשהו המפורסם בו ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, ומפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק כלשהו שייגרם לך עקב השימוש באתר ו/או עקב הסתמכותך על המידע המתפרסם בו. כל האחריות בגין הסתמכות על מידע כאמור וביצוע פעולות כלשהן על בסיסו תהא אחריותך בלבד. בכך הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר, בשירות הניתן בו ובמידע המפורסם בו, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד מפעילת האתר ו/או עובדיה בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של מידע זה או חלק ממנו.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מידע המפורסם באתר על ידי משתמשיו ובכללם המפרסמים באתר, יהיה מלא, נכון או מדויק. כאמור לעיל, מפעילת האתר עצמה אינה בודקת ואין ביכולתה לבדוק את אמיתות המידע הנמסר לפרסום באתר.

כאמור לעיל, מפעילת האתר איננה משתתפת ולא תהא צד בהתקשרות בין משתמש לבין ספק כלשהו של שירות או מוצר המפורסם באתר ובשום מקרה לא תהא מפעילת האתר ו/או מי מעובדיה אחראי לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש בגין עסקה כאמור.

המאמרים המופיעים באתר אינם משקפים את דעת מפעילת האתר אלא את דעתו האישית של כותב המאמר ואת הידע האישי אשר ברשותו. כותב המאמר יכול ויהיה גורם מסחרי הפועל בתחום בו עוסק המאמר וכל האמור במאמר שפרסם באתר הינו על אחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, מאמרים שנכתבו ונחתמו על-ידי מפעילת האתר משקפים היבטים מקצועיים כלליים ואין להסתמך עליהם בביצוע פרויקטים ספציפיים. האחריות והסיכון בהסתמכות כאמור תהא על כתפי המשתמש בלבד.

המומחים הכותבים והמפרסמים באתר הינם גורמים מסחריים אשר פועלים בתחום עליהם הם כותבים ואשר בהקשרו הם מפרסמים באתר. מפעילת האתר איננה בוחנת את מומחיותם ואין היא אחראית לעצם הצגתם כמומחים כמו גם לתוכן המידע אותם הם מפרסמים באתר. האחריות והסיכון בהסתמכות על המידע המפורסם באתר על-ידי מומחה תהא על כתפי המשתמש בלבד.

מפעילת האתר איננה אחראית לתוכן הסדנאות המפורסמות באתר או לאופן העברתן והוצאתן אל הפועל. יכול והגורמים המעבירים סדנאות אלה יהיו גורמים מסחריים הפועלים בתחום נושא הסדנא ומפעילת האתר איננה אחראית לאיכותן של סדנאות אלה או לתוכנן. האחריות בכל הנוגע להעברת סדנאות אלה ולתוכנן חלה על מעביר הסדנא בלבד.

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו, אם בכלל, פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.

מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.

מפעילת האתר איננה אחראית ואינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך כתוצאה משימוש בשירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

מפעילת האתר איננה מתחייבת כי לא ייפלו באופן פרסום המידע לרבות בתיאור המוצרים או השירותים השונים ו/או בסיווגם טעויות כאלה או אחרות. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם נפלן טעויות כאמור ובאחריותם לבקש בכתב ממפעילת האתר לתקנן באם הינם מעוניינים לעשות כן.

מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך, כמומלץ בתנאים אלה.

מפעילת האתר לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים באתר, או מקושרים מתוכו. בכלל זה לא תשא מפעילת האתר באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או כל פרט אחר הקשור עמם. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים באתר.

מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.

מפעילת האתר לא תשא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך על-ידי מאן דהו כפועל יוצא מהשימוש באתר או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד .

 

שינויים באתר, מחיקת מידע והפסקת השירות

מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, עיצובו, מראה האתר, אופיים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וכן וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להכניס שינויים בתכני האתר, ובכלל זה להוסיף ו/או למחוק כל תוכן שהוא לרבות כל תוכן שיימסר לפרסום באתר.

מפעילת האתר לא תמסור למי ממשתמשי האתר, לרבות לא למי ממזמיני הפרסום באתר, כל הודעה אודות השינוי שביצעה באתר, אם ביצעה, וזאת גם אם שינוי זה רלוונטי או עשוי להיות רלוונטי למי מהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם. באם מזמיני האתר מעוניינים להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסרו לפרסום באתר ו/או במיקומו באתר, באחריותם הבלעדית לבקש בכתב ממפעילת האתר לעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מפעילת האתר רשאית לשנות ו/או למחוק מידע כאמור, בין היתר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש באתר, או מכל סיבה אחרת.

הנך מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילת האתר או במי מטעמה רשאית מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים באתר; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים וכן להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילת האתר על פי כל דין.

מפעילת האתר לא תהא חייבת לשמור את החומר הכלול והיא רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו בלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בכלל זה הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר .

הנך נותן בזאת את הסכמתך כי התחייבותך זו לשיפוי תחול בין אם הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

 

המחאת זכויות

מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה, להעביר את זכויותיה באתר או חלק מהן, לרבות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין מפעילת האתר, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה או מי מטעמה לבינך, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי מפעילת האתר ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

 

שונות

כל תנאי השימוש באתר, כפי שהם מופיעים לעיל, חלים על מזמיני שירות ופרסום באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים המחייבים של הזמנת הפרסום.

הסכמה מטעם מפעילת האתר המהווה סטייה מתנאי השימוש באתר במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

לא השתמשה מפעילת האתר בזכות הניתנת לה על פי תקנון זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה, ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי הנתונה לה.

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

* * *

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן